Dopłaty do czynszu

Mieszkanie na Start

Najemcy, którzy spełnią kryteria dochodowe, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Taką dopłatą objęte są tylko mieszkania na wynajem wybudowane we współpracy z gminą. Dlaczego? Dopłaty do czynszu najmu finansuje państwo, za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank zawiera zaś stosowne umowy z gminami, które chcą uczestniczyć w programie Mieszkanie na Start. Aktywność Twojej gminy jest więc bardzo ważna!

Ministerstwo Inwestycji Rozwoju informuje, że w 2019 r. na dopłaty do czynszu ma być przeznaczonych 20 mln zł. Maksymalna kwota środków budżetu państwa przewidzianych w na ten cel w ustawie na przyszły rok to 800 mln zł.

Które gminy uczestniczą w programie dopłat?

Czy Twoja gmina zawarła umowę z Bankiem BGK o dopłaty czynszowe? Sprawdź wykaz gmin.

Mieszkania muszą być po raz pierwszy zasiedlone w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej (w praktyce: najczęściej od dnia uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku).
Dodatkowe warunki, na podstawie których odbywa się nabór najemców, są określone w uchwale rady gminy. Te warunki, nazywane kryteriami pierwszeństwa, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Radni mogą wybrać spośród ustawowych kryteriów te, które uważają za potrzebne i potraktować je priorytetowo, przyznając im określoną liczbę punktów. W grę wchodzą m.in. takie kryteria jak:

 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko;
 • najemca ukończył 65 lat;
 • osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, także spółdzielczego;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania.

Gmina przekazuje inwestorowi listę najemców wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu. Inwestor zawiera umowy najmu z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, według kolejności wynikającej z listy najemców.

Jaki dochód w programie Mieszkanie na Start?

Zgodnie z obowiązującą od 15 sierpnia 2019 r. nowelizacją ustawy o dopłatach do czynszu, mogą one być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2018 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 4585 zł brutto. Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – 8253 zł (180% od 4585 zł).

Limit dochodów dla gospodarstw domowych:
1-osobowego 100% 4585 zł 4585 zł na osobę
2-osobowego 140% 6419 zł 3209,5 zł na osobę
3-osobowego 180% 8253 zł 2751 zł na osobę
4-osobowego 220% 10087 zł 2521,75 zł na osobę
5-osobowego 260% 11921 zł 2384,2 zł na osobę
6-osobowego 300% 13755 zł 2292,5 zł na osobę
Jaka dopłata w programie Mieszkanie na Start?

Przy obliczaniu wysokości dopłaty brane są pod uwagę:

 • średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę,
 • współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%
 • powierzchnia normatywna mieszkania, czyli:
  – 20 m kw., jeśli mieszkasz sam
  – 35 m kw., jeśli mieszkacie we dwoje
  – 50 m kw., jeśli mieszkacie we troje
  – 65 m kw., jeśli mieszkają 4 osoby
  – 80 m kw., jeśli mieszka 5 osób

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m kw., a mieszkanie ma powierzchnię 40 m kw., to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m kw.

Kalkulator dopłat

Dopłata: