Dopłaty do czynszu

Mieszkanie na Start

Najemcy, którzy spełnią kryteria dochodowe, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Taką dopłatą objęte są tylko mieszkania na wynajem wybudowane we współpracy z gminą. Dlaczego? Dopłaty do czynszu najmu finansuje państwo, za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank zawiera zaś stosowne umowy z gminami, które chcą uczestniczyć w programie Mieszkanie na Start. Aktywność Twojej gminy jest więc bardzo ważna!

Które gminy uczestniczą w programie dopłat?

Czy Twoja gmina zawarła umowę z Bankiem BGK o dopłaty czynszowe? Sprawdź wykaz gmin.

Mieszkania muszą być po raz pierwszy zasiedlone w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej (w praktyce: najczęściej od dnia uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku).
Dodatkowe warunki, na podstawie których odbywa się nabór najemców, są określone w uchwale rady gminy. Te warunki, nazywane kryteriami pierwszeństwa, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Radni mogą wybrać spośród ustawowych kryteriów te, które uważają za potrzebne i potraktować je priorytetowo, przyznając im określoną liczbę punktów. W grę wchodzą m.in. takie kryteria jak:

 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko;
 • najemca ukończył 65 lat;
 • osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, także spółdzielczego;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania.

Gmina przekazuje inwestorowi listę najemców wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu. Inwestor zawiera umowy najmu z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, według kolejności wynikającej z listy najemców.

Jaki dochód w programie Mieszkanie na Start?

Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2019 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 4918 zł brutto. Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 8852 zł (180% od 4918 zł).

Limit dochodów* dla gospodarstw domowych:
1-osobowego 100% 4918 zł 4918 zł na osobę
2-osobowego 140% 6885 zł 3442,5 zł na osobę
3-osobowego 180% 8852 zł 2950,7 zł na osobę
4-osobowego 220% 10820 zł 2705 zł na osobę
5-osobowego 260% 12787 zł 2557,4 zł na osobę
6-osobowego 300% 14754 zł 2459 zł na osobę

* Przy określaniu wysokości dochodu wykorzystywana jest definicja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaka dopłata w programie Mieszkanie na Start?

Przy obliczaniu wysokości dopłaty brane są pod uwagę:

 • średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę,
 • współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%
 • powierzchnia normatywna mieszkania, czyli:
  – 20 m kw., jeśli mieszkasz sam
  – 35 m kw., jeśli mieszkacie we dwoje
  – 50 m kw., jeśli mieszkacie we troje
  – 65 m kw., jeśli mieszkają 4 osoby
  – 80 m kw., jeśli mieszka 5 osób

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m kw., a mieszkanie ma powierzchnię 40 m kw., to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m kw.

Kalkulator dopłat

Dopłata: