Dopłaty do czynszu

Mieszkanie na Start

Najemcy, którzy spełnią kryteria dochodowe, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Taką dopłatą objęte są tylko mieszkania na wynajem wybudowane we współpracy z gminą. Dlaczego? Dopłaty do czynszu najmu finansuje państwo, za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank zawiera zaś stosowne umowy z gminami, które chcą uczestniczyć w programie Mieszkanie na Start. Aktywność Twojej gminy jest więc bardzo ważna!

Ministerstwo Inwestycji Rozwoju informuje, że w 2019 r. na dopłaty do czynszu ma być przeznaczonych 200 mln zł. W latach 2020-2033., co roku kwota z poprzedzającego roku będzie powiększana o kolejne 200 mln zł. Od 2034 r. dopłaty w programie Mieszkanie na Start będą wynosiły co roku tyle samo, czyli 3,2 mld zł.

Które gminy uczestniczą w programie dopłat?

Czy Twoja gmina zawarła umowę z Bankiem BGK o dopłaty czynszowe? Sprawdź wykaz gmin.

Mieszkania muszą być po raz pierwszy zasiedlone w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej (w praktyce: najczęściej od dnia uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku).
Dodatkowe warunki, na podstawie których odbywa się nabór najemców, są określone w uchwale rady gminy. Te warunki, nazywane kryteriami pierwszeństwa, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Radni mogą wybrać spośród ustawowych kryteriów te, które uważają za potrzebne i potraktować je priorytetowo, przyznając im określoną liczbę punktów. W grę wchodzą m.in. takie kryteria jak:

 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko;
 • najemca ukończył 65 lat;
 • osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, także spółdzielczego;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania.

Gmina przekazuje inwestorowi listę najemców wraz z wnioskami o zawarcie umowy najmu. Inwestor zawiera umowy najmu z najemcami posiadającymi zdolność czynszową, według kolejności wynikającej z listy najemców.

Jaki dochód w programie Mieszkanie na Start?

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w 2018 r. wynosiło 4585,03 zł),
 • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (60%) zwiększany jest o dodatkowe 30 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.
Limit dochodów dla gospodarstw domowych:
1-osobowego 60% 2751 zł 2751 zł na osobę
2-osobowego 90% 4126,5 zł 2063,25 zł na osobę
3-osobowego 120% 5502 zł 1834 zł na osobę
4-osobowego 150% 6877,5 zł 1719,4 zł na osobę
5-osobowego 180% 8253 zł 1650,6 zł na osobę
6-osobowego 210% 9628,6 zł 1604,8 zł na osobę
Jaka dopłata w programie Mieszkanie na Start?

Przy obliczaniu wysokości dopłaty brane są pod uwagę:

 • średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę,
 • współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%
 • powierzchnia normatywna mieszkania, czyli:
  – 20 m kw., jeśli mieszkasz sam
  – 35 m kw., jeśli mieszkacie we dwoje
  – 50 m kw., jeśli mieszkacie we troje
  – 65 m kw., jeśli mieszkają 4 osoby
  – 80 m kw., jeśli mieszka 5 osób

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m kw., a mieszkanie ma powierzchnię 40 m kw., to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m kw.

Kalkulator dopłat

Dopłata: